You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Сайтът е осъществен с финансовата подкрепа на ОПРЧР, съфинансирана от ЕСФ

Сайтът е осъществен с финансовата подкрепа на ОПРЧР, съфинансирана от ЕСФ

От месец Ноември 2018 г. „Кринитус” ЕООД изпълнява социално отговорни дейности в сферата на социалната и солидарна икономика, чрез създаване на Социално предприятие, предоставящо работа в сферата на представянето и търговията на спортно-развлекателни стоки, както и на предоставянето на услуги по прогнозиране и анализиране на спортни събития. Разкрити са 6 работни места за хора от уязвими групи на пазара на труда. Сформиран е екип от квалифицирани специалисти, които целенасочено работят с новоназначените лица от целевата група с цел да се улесни прехода към заетост.

Инициативата се изпълнява в партньорство с Българска соларна асоциация, сдружение с нестопанска цел.

Проектът „Създаване на социално предприятие в структурата на "Кринитус" ЕООД” е финансиран от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. с договор № BG05M9OP001-2.010-0175-C01.

Присъединяването на „Кринитус” ЕООД към семейството на социално отговорните компании в Европейския съюз е първа крачка за нас към принципите на солидарната икономика и нейните социални задължения.

За повече информация за възможностите, които Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г предоставя, посетете: www.esf.bg
Този сайт използва бисквитки, включително и бисквитки на трети страни, за да функционира коректно. Разбрах